Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Definities

Het terrein: Het terrein waar het event plaats vindt.

Deelnemer: Persoon of onderneming die deelneemt aan het event.

Bedrag: het uiteindelijke bedrag resulterend uit de gekozen plaats (incl btw).

1. Inschrijving

1.1 Middels het inschrijfformulier schrijft u zich in, de inschrijving is pas definitief als het standgeld is betaald.

1.2 Elke deelnemer dient zelf zijn stand of tafel mee te nemen. Reserveren van een tafel is NIET mogelijk, tenzij anders aangegeven.
De organisatie is niet aansprakelijk indien een deelnemer een verkeerde reservering plaatst.

1.3 Een wijziging in de inschrijving kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden.

1.4 Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Indien twee deelnemers een standplaats willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.

1.6 Indien een standplaats wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de organisatie, dan zal er voor beide deelnemers het volledige bedrag gerekend worden.

1.7 Bij het inschrijven voor een extra standplaats wordt het volledige bedrag gerekend.

1.8 Indien een deelnemer zich inschrijft voor een standplaats zonder tafel, dan wordt het volledige bedrag gerekend.

Page Break

2. Annulering:

2.1 Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en gedateerd te gebeuren.

2.2 Tot 14 dagen voor aanvang van de markt kan geannuleerd worden en zal 50 % van het te betalen bedrag geretourneerd worden.

2.3 Bij een annulering later dan 14 dagen voor aanvang van het desbetreffende evenement wordt het volledige bedrag ingehouden.

2.4 De organisatie is niet verplicht om het bedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

3. Standplaats & Borg

3.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het gepresenteerde dat op het event wordt aangeboden.

3.2 De borg voor het huren van een standplaats bedraagt 10 euro. Dit bedrag dient contant te worden betaald op de dag van het event zelf. Aan het einde van het event wordt de borg geretourneerd, mits is voldaan aan de algemene voorwaarden.

3.3 Er mag geen schade worden toegebracht aan de tafels en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers, e.d. is niet toegestaan. Indien er sprake is van schade zal de borg ingehouden worden.

3.4 Het is niet toegestaan uw standplaats verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

3.5 Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van de markt niet is verschenen dan vervalt de inschrijving en wordt het bedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.

3.6 Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

3.7 Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen plaats en ruimte.

3.8 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

3.9 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

3.10 Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is ?van een sociale hygiëne diploma.
Page Break

4. Elektriciteit:

4.1 De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Indien u elektriciteit nodig heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.

4.2 Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in watt).

4.3 Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het reserveringsformulier. Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen elektriciteit aan te bieden.

4.5 Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), bespreken dit vóór handelen, met de organisatie.

4.6 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

5. Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren:

5.1 De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij toegewezen heeft gekregen.

5.2 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwshift en aan de route die door de organisatie gegeven is.

5.3 Auto’s mogen alleen voor het gebouw staan om te lossen en te laden. De tijd hiervoor bedraagt maximaal 10 minuten.

5.4 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).

5.5 De deelnemer volgt immer de instructies op die door iemand van de organisatie gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting van deelname, zonder retournering van het bedrag, besloten worden.

5.6 Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen (in parkeergarage) in de omgeving beschikbaar.

5.7 De kosten van parkeren zijn niet op de organisatie te verhalen.

5.8 Vanaf het eindtijdstip van het event kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden.

5.9 Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.

5.10 Uiterlijk een uur na afloop van de markt dienen de plaatsen leeg en opgeruimd te zijn.
Page Break

6. Houding en gedrag:

6.1 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het bedrag.

6.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

6.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de standplaatsen te ontruimen. Indien dit wel het geval is zal de borg ingehouden worden.

6.4 Laat geen rommel achter. Maak gebruik van de bijgeleverde vuilniszakken en neem deze zelf mee naar huis. Lege flessen dient men ook zelf mee te nemen.
Indien dit niet het geval is zal de borg ingehouden worden.

6.5 Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de gebouwen en de groenvoorzieningen?op het terrein.

7. Overige:

7.1 De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de markt.

7.2 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De ?deelnemer neemt op eigen risico deel aan het festival.

7.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

7.4 De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.

7.5 De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.

7.6 De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit een vrije ruimte van 1m bij 2 m. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.

7.7 Bij algehele afgelasting van de markt door de organisatie wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.

7.8 De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.

7.9 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

7.10 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte ?of welke overmachtssituatie dan ook.

7.11 De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

7.12 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.